Obec Lužice

Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 311 056 Kč 99,7%
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 440 Kč 88,0%
534 Převody vl.fondům ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj. 300 000 Kč 100,0%
536 Ost.neinv.tr.jin.veř.rozpoč.,platby daní a další povin.pl. 10 616 Kč 91,6%